Wordpress Site

Põhikiri

Mittetulundusühingu põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Eesti Viskeklubi (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Viskeklubi ning ühingu asukoht on Eesti.
1.3. Mittetulundusühingu inglise keelne nimi on Estonian Throwers Club.
1.4. Ühingu eesmärk on:

 • koondada ja ühendada füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes tunnevad ajaloolist, sportliku ja hobikorras huvi erinevate ajalooliste ning sportlike viskerelvade vastu;
 • tutvustada ja reklaamida erinevaid viskerelvade õppimise võimalusi võimalikele huvigruppidele;
 • organiseerida seminare ja muid temaatilisi üritusi;
 • leida ja rentida treeningupaiku;
 • palgata treenereid ja juhendajaid;
 • korraldada regulaarseid treeninguid;
 • korraldada erialase info tõlkimist eesti keelde;
 • tegeleda kaubandusliku vahendustegevusega (eesmärgiga erialase kirjaduse, videomaterjalide ja treeningvahendite tarnimine ühingu liikmetele);
 • hankida treeninguteks vajalikku inventaari;
 • sõlmida sponsorlepinguid ja võtta vastu varalisi annetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
 • hallata ja arendada interneti kodulehti.

1.5. Ühing ei taotle oma majandustegevuse kaudu tulu saamist.
1.6. Ühingu majandustegevusest tekkinud tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks ning seda ei tohi jaotada liikmete vahel.
1.7. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariiigi õigusaktidest, põhikirjast, klubi liikmete
huvidest ja eetilistest tõekspidamistest.
1.8. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhtusele nõuetekohase avalduse ning tasub ühingu arvele sisseastumismaksu.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul. Kui isikut ühingusse liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.
2.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

 • kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
 • on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
 • ei ole tähtajaliselt tasunud ühingu liikmemaksu;
 • ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
 • kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamisel.
 • on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohtadega antud asjas.
2.7. Ühingu liikme väljaarvamisel või omal soovil väljaastumisel sisseastumismaksu ega liikmemaksu ei tagastata.
2.8. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmetel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsutamist väljaarvamisele järgneva ühingu üldkoosolekul.

3. Liikmete õigused ja kohutused
3.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

 • osaleda hääleõigusega üldkoosolekul isiklikult;
 • olla valitud ühingu organite liikmeks;
 • saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
 • kasutada ühingu poolt loodud treeningutingimusi ning vaba aja veetmise võimalusi vastavalt ühingus kehtestatud korrale;
 • omada ühingusse kuulumist tõestavat tähtajalist liikmetunnistust;
 • kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi;

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

 • järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
 • osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosolekul või juhatuse otsusega pandud kohustusi;
 • kasutama heaperemehelikult ja säästlikult ühingu vara;
 • tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu.

3.3. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
3.4. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmetele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.
3.5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus iga ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • põhikirja muutmine;
 • eesmärgi muutmine;
 • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
 • ühingu liitumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
 • juhtuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 • ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

 • majandusaasta aruande kinnitamiseks;
 • juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/5 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisijonikomisjon;
 • muudel juhtudel, kui ühingu huvid nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimalike, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

5. Juhatus
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühendust esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 2 kuid mitte rohkem kui 5 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõikides õigustoimingutes.
5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 3000.- €, sooritamiseks on vajalik üldkoosoleku eelnev nõusolek.
5.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otususe vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälte enamus.
5.6. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

 • ühingu igapäevategevuse korraldamine;
 • ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
 • ühingusse kuulumise liikmetunnistuste väljastamine;
 • ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
 • majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;
 • ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seadusele, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.7. Juhatus võib määrata ühingule tegevdirektori, kes teostab ühingu igapäevast majandustegevust ja kelle koht tasustatakse. Tegevdirektoril on õigus esindada ühingut vastavalt juhatuse poolt antud volitustele.

6. Majandustegevus ja vara jaotus
6.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
6.2. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
6.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Mittetulundusühingu Eesti Viskeklubi põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 01. veebruar 2012. a.

Asutajad:

 • Indrek Järv;
 • Raul Raudjalg;
 • Tõnis Luik